POGOJI NAKUPA

Pogoji nakupa RECA d.o.o.

Pogoji nakupa RECA d.o.o.

RECA

Pogoji nakupa RECA d.o.o.: Veljajo izključno ti pogoji nakupa; RECA ne priznava nasprotujočih si ali odstopajočih pogojev dobavitelja, razen če se RECA izrecno pisno strinja z njihovo veljavnostjo. Ti pogoji nakupa veljajo tudi, če RECA sprejme dobavo brez pridržka, čeprav je seznanjen z nasprotujočimi si ali odstopajočimi pogoji dobavitelja. Ti nakupni pogoji veljajo tudi za vse prihodnje posle z dobaviteljem. Posamezni dogovori, sklenjeni z dobaviteljem v posameznih primerih, na primer okvirni sporazumi in pogodbe o zagotavljanju kakovosti ter pomožni dogovori, dopolnitve in spremembe le-teh, imajo vedno prednost pred temi splošnimi pogoji nakupa.

1. Naročila: Dostave, za katere ni pisnih naročil, ne sprejemamo. RECA se odpoveduje potrditvi naročila, razen če je potrebna sprememba količine, cene ali datuma dobave. RECA si pridržuje pravico, da sprejme to spremembo. Dobavitelj nas mora obvestiti o očitnih napakah, kot so pravopisne in računske napake ter nepopolnost naročila, vključno z dokumentacijo naročila, z namenom popravka ali dopolnitve pred prevzemom.

2. Obveznost obveščanja: dobavitelj je dolžan pravočasno obvestiti RECA o kakršnih koli spremembah proizvodnih procesov, materialov ali delov, dobavljenih za izdelke ali storitve, selitvah proizvodnih mest, spremembah postopkov ali opreme za testiranje delov ali drugih ukrepih za zagotavljanje kakovosti. , tako da lahko preverite, ali bi spremembe lahko negativno vplivale na izdelek.

3. Obveznost zaupnosti: Vsi dokumenti, ki jih daje RECA na voljo, vključno z risbami, skicami in vzorci, so izključna last RECA. Dobavitelj se zavezuje, da teh tretjih oseb ne bo omogočil dostopa, da bo dokumente in vzorce uporabljal izključno za izpolnitev tega naročila, da dokumentov ne bo reproduciral, da bo z dokumenti in vzorci skrbno ravnal, jih hranil in jih takoj po zaključku vrnil RECA. Zlasti, tudi po obdelavi tega naročila, bo dobavitelj ohranil skrivnost proizvodnih procesov, pridobljenih od RECA v tem kontekstu, in jih ne bo uporabljal za lastno proizvodnjo ali za dostavo konkurentom RECA. RECA si pridržuje vse pravice do novih funkcij, ki izvirajo iz RECA, zlasti v primeru podelitve patenta ali registracije uporabnega modela, ki jih dobavitelj sam ne sme uporabljati ali ponujati ali dobaviti tretjim osebam.

4. Poškodba pri dostavi: Dobavitelj nosi tveganje, dokler blago ne prispe na sprejemno mesto, ki ga določi RECA. Prenos tveganja na RECA običajno poteka, ko je blago predano na sprejemno točko, ki jo določi RECA. Dostava poteka znotraj Slovenije na kraj, ki je naveden v naročilu. Ustrezna destinacija je tudi kraj izvedbe. Če kraj izvedbe ni izrecno dogovorjen, je Pesnica kraj dostave.

5. Pridržek lastninske pravice: Ko je blago predano RECA, lastništvo preide neposredno na RECA. RECA ne priznava nikakršnega pridržanja naslova.

6. Cenik: Cena navedena v naročilu je zavezujoča. Če v posameznih primerih ni drugače dogovorjeno, cena vključuje vse storitve in pomožne storitve dobavitelja ter vse stranske stroške (npr. ustrezno pakiranje, transportne stroške vključno z morebitnim prevozom in zavarovanjem odgovornosti). Dobavitelj mora na našo željo prevzeti embalažo nazaj, zahteve za cene pa mora dobavitelj pisno objaviti najmanj 3 mesece pred začetkom novega četrtletja. Ta objava ne pomeni samodejno sprejemanja zahtevka.

7. Delne dobave, manjko in višek dobave: Delne dobave ne pomenijo izpolnitve, razen če jih RECA odobri. Sprejem delne dobave ne upravičuje takšne odobritve. V primeru nedobave za največ 5 % ima RECA pravico, da sprejme pošiljko in prekliče manjkajoči preostanek dobave. RECA si pridržuje pravico do vračila presežnih dobav na stroške dobavitelja.

8. Datum dobave, pogodbena kazen: Dobavni rok, ki ga RECA navede v naročilu, je zavezujoč. Dobavitelj se zavezuje, da bo spoštoval dogovorjeni dobavni rok. Takoj, ko se pri dobavitelju pokažejo zamude, mora o tem obvestiti RECO z navedbo razlogov in pričakovanega trajanja zamujenega roka. Če dobavitelj iz kakršnega koli razloga ne izpolni dogovorjenih rokov, ima RECA pravico, brez poseganja v nadaljnje pravne zahtevke, po lastni presoji RECA odstopiti od pogodbe in naročiti zamenjavo od tretje osebe in/ali zahtevati odškodnino za neizvedba. Ni potrebno določiti obdobja mirovanja. Dobavitelj mora povrniti vse dodatne stroške, ki nastanejo zaradi zamud pri dobavi in ​​storitvah. Sprejem zamude pri dostavi ali storitvi ne pomeni opustitve odškodninskih zahtevkov. Če je rok večkrat prekoračen, ima RECA tudi pravico do odstopa od pogodbe, če dobavitelj ni odgovoren za zamudo. Če dobavitelj krivdno zamuja z dobavo, je dobavitelj dolžan plačati RECI pogodbeno kazen v višini 50 EUR na zaostalo naročilo kupca in na nenaročeno blago. RECA lahko nato uveljavlja pogodbeno kazen do končnega obračuna, če si RECA izrecno ni pridržala pravico do tega ob prevzemu zamude pri dostavi. Pridržujemo si pravico do uveljavljanja nadaljnje škode. Dobavitelj si pridržuje pravico dokazati, da RECA ni utrpel nobene škode ali pa je bila škoda bistveno manjša. Dobave pred dogovorjenim datumom so dovoljene le s soglasjem RECA. RECA si pridržuje pravico do vračila blaga, ki je bilo dostavljeno predčasno, ali določitve vrednosti posameznega računa.

9. Oblika dostave: Dostava mora biti opravljena izključno v skladu s RECA ločenimi predpisi o transportu in pakiranju za dobavitelje. Trenutno veljavna različica pravilnika o transportu in pakiranju je del nabavnih pogojev RECA.

10. Plačilo: Če ni drugače dogovorjeno, se plačila izvedejo 14 dni po dobavi in ​​servisu ter prejemu ustreznega računa.

11. Poreklo blaga, preferenciali, predpisi v mednarodnem tovornem prometu: Dobavitelj je dolžan za vse artikle, ki jih dostavi K&K, predložiti dolgoročno izjavo dobavitelja, v kateri pojasnjuje preferencialni status blaga (»blago z EU preferencialno poreklo” ali “blago brez preferencialnega porekla EU”). V primeru neizpolnjevanja te obveznosti ali v primeru napačno izdanih deklaracij za K&K je dobavitelj odgovoren za vso nastalo škodo glede na izvozni seznam, uredbo o dvojni rabi, predpise ZDA o ponovnem izvozu itd. .) in jih po potrebi ustrezno in nedvoumno označi z razumljivimi informacijami v svojih ponudbah, potrditvah naročila in vse spremljajoče dokumente. V primeru neizpolnjevanja te obveznosti je dobavitelj odgovoren za vso škodo, ki bi nastala podjetju K&K kot posledično, vključno z dodatnimi zahtevki za tuje uvozne dajatve, globe in podobno. Dešifriranje oznak porekla: D = tretja država / E = EU / F = EFTA

12.Garancija: V primeru stvarnih in pravnih napak na blagu (vključno z napačnimi in kratkimi dobavami ter nepravilno montažo, napačno montažo, navodili za uporabo ali obratovanje) in drugih kršitvah dolžnosti s strani dobavitelja veljajo zakonske določbe, razen če drugače navedeno spodaj. V skladu z zakonskimi določili je dobavitelj še posebej odgovoren za zagotavljanje dogovorjene kakovosti blaga, ko tveganje preide na K&K. Vsekakor se za dogovor o kakovosti štejejo tisti opisi izdelkov, ki so predmet posamezne pogodbe ali so bili vključeni v pogodbo na enak način kot ti EKB. Ni pomembno, ali opis izdelka izvira od K&K, dobavitelja ali proizvajalca. K&K je tudi upravičen do neomejenih zahtevkov za napake, če K&K ob sklenitvi pogodbe zaradi hude malomarnosti ni vedel za napako. Za komercialno obveznost pregleda in obveščanja o napakah veljajo zakonske določbe z naslednjim pridržkom: Obveznost K&K pregleda je omejena na napake, ki se odkrijejo pri vhodnem pregledu blaga z zunanjo oceno, vključno z dobavnimi dokumenti, in med našim nadzorom kakovosti v postopek naključnega vzorca (npr. poškodbe pri transportu, napačne in kratke dobave). Če je bil sprejem dogovorjen, ni obvezen pregled. Odvisno je tudi od tega, v kolikšni meri je preiskava izvedljiva v običajnem poteku poslovanja, ob upoštevanju okoliščin posameznega primera. Obveznost obveščanja o napakah, odkritih pozneje, ostane nespremenjena. V vseh primerih se šteje, da je reklamacija (obvestilo o napakah) s strani K&K takojšnja in pravočasna, če jo dobavitelj prejme v dveh tednih.Tudi stroške, ki jih ima dobavitelj zaradi testiranja in odprave, nosi dobavitelj. če se izkaže, da defektne predloge dejansko ni. Odškodninska odgovornost K&K v primeru neupravičenih zahtev za odpravo napak ostane nespremenjena; v zvezi s tem pa je K&K odgovoren le, če je K&K iz hude malomarnosti priznal ali ni priznal, da ni bilo napake. Če dobavitelj njegove RECA | DRŽI. DELUJE. BEWEGT.4 Če K&K ne izpolni svoje obveznosti zagotavljanja dodatne izvedbe – bodisi z odpravo napake (popravek) bodisi z dostavo brezhibnega artikla (nadomestna dostava) po izbiri K&K – v razumnem roku, ki ga določi K&K, lahko K&K napako odpravi sam in od dobavitelja pridobi nadomestilo stroškov, ki so potrebni za to ali ustrezno predplačilo. Če je dopolnilna izvedba s strani dobavitelja neuspešna ali je za K&K nerazumna (npr. zaradi posebne nujnosti, ogrožanja obratovalne varnosti ali neposrednega nastanka nesorazmerne škode), rok ni potreben; dobavitelja je treba obvestiti nemudoma, po možnosti vnaprej, poleg tega ima K&K pravico do znižanja kupnine ali do odstopa od pogodbe v primeru napake v kakovosti ali lastništvu v skladu z zakonskimi določili. Poleg tega je K&K upravičen do povračila škode in stroškov v skladu z zakonskimi predpisi.Dobavitelj upošteva priznana tehnološka pravila ter veljavne zakonske in uradne predpise (zlasti DIN, VDE, VDI, DVGW). Blago mora biti na dan dobave v skladu z vsemi veljavnimi zakonskimi in uradnimi predpisi, vključno s tistimi iz Zakona o varnosti opreme in varstva okolja, ter v skladu s predpisi o preprečevanju nesreč. Če so dobavljene nevarne snovi v smislu Odloka o nevarnih snoveh ali izdelki, pri katerih uporabe ni mogoče izključiti, da se takšne snovi sproščajo, mora dobavitelj K&K ali ponudniku storitev K&K zagotoviti podatke, potrebne za izdelavo varnostnega lista ES ( § 14 GefStoffV), ne da bi vas povprašali o mestu.

13. Regres dobavitelja: K&K je poleg zahtevkov za napake upravičen do neomejenih regresnih zahtevkov znotraj dobavne verige. Zlasti ima K&K pravico od dobavitelja zahtevati točno tisto vrsto naknadne izvedbe (popravek ali nadomestna dobava), ki jo K&K dolguje svoji stranki v posameznem primeru. Zakonska pravica do izbire s tem ni omejena. Preden K&K prizna ali izpolni zahtevek za napako (vključno s povračilom stroškov), ki ga uveljavljajo njegovi kupci, bo o tem obvestil dobavitelja in zahteval pisno izjavo s kratkim opisom dejstev. Če izjava ni podana v razumnem roku in se ne najde sporazumna rešitev, se šteje, da je zahtevek za napake, ki ga je K&K dejansko odobril, dolg stranki K&K; v tem primeru je dobavitelj odgovoren za dokaz nasprotnega. Zahtevki K&K iz naslova dobaviteljevega regresa veljajo tudi, če je blago dodatno obdelala K&K ali ena od naših strank, preden je bila prodana potrošniku, npr. z vgradnjo v drugo izdelek.

14. Odgovornost za izdelek: Dobavitelj jamči K&K za vse zahtevke, ki izhajajo iz nepogodbene odgovornosti za izdelke, ki se lahko pripišejo napaki na izdelku, ki ga je dobavil, in se lahko izsledi do dobaviteljev (npr. ukrepi javnega oglaševanja). Dobavitelj mora skleniti ustrezno zavarovanje za škode, ki ga zadevajo v primeru odškodninskega zahtevka za proizvod in K&K na zahtevo predložiti dokazilo o tem s predložitvijo zavarovalne police.

15. Ponudniki storitev: Ponudniki storitev, ki delajo v prostorih podjetja RECA, so dolžni podpisati in upoštevati pogodbeno pogodbo RECA.

16. Uporaba blagovnih znamk K&K: Če K&K blago vrne ali ne sprejme in je opremljeno z blagovno znamko K&K ali logotipom Reca, ga ni dovoljeno prodati tretjim osebam. Za vsak primer kršitve je dogovorjena pogodbena kazen v višini dvakratne vrednosti blaga, vendar najmanj 15.000,00 €.

17. Višja sila: Stavke, blokade, motnje v delovanju, uradni ukazi in drugi primeri, za katere K&K ni odgovoren in ki povzročijo zmanjšanje porabe, se štejejo za višjo silo in dajejo RECA pravico do odstopa od pogodbe.

18. Pravice intelektualne lastnine: V primeru krivde kršitve pravic industrijske lastnine dobavitelj odškoduje K&K in njegove kupce pred zahtevki tretjih oseb, ki izhajajo iz kršitev avtorskih pravic, pravic blaga in patentov, pod pogojem, da je osnutek pošiljke ne izvira iz K&K.

19. Prepoved otroškega dela: Dobavitelj se zavezuje, da bo spoštoval minimalne standarde, določene v temeljnih delovnih standardih ILO, in da bo svoje dobavitelje s posebnimi pogodbenimi pogoji zavezal k upoštevanju teh minimalnih standardov. Zlasti se dobavitelj zavezuje, da ne bo zaposloval otrok. Dobavitelj zagotavlja, da tudi njegovi dobavitelji ne zaposlujejo otrok. Otroci so opredeljeni kot vsi, ki so mlajši od 15 let. V izjemnih primerih se lahko zaposlijo otroci od 14. leta dalje, če to dovoljuje zakonodaja v državi proizvodnje.

20. Varstvo okolja: Varstvo okolja ima vRECA razumevanju kakovosti visoko prioriteto. RECA pričakuje RECA | POVEZUJE. RAZVIJA. INSPIRIRA, torej tudi od dobaviteljev okoljsko ozaveščenost, ki ustreza smernicam K&K.

21. Uredba (EG) št. 1907/2006 (REACH): Dobavitelj jamči, da so proizvodi, ki jih dobavlja, skladni z določbami Uredbe (EG) št. 1907/2006 o registraciji, ocenjevanju, avtorizaciji in omejevanju kemičnih snovi ( Uredba REACH). Snovi, ki jih vsebujejo dobaviteljevi izdelki, so predregistrirane v obsegu, ki ga zahtevajo določbe uredbe REACH, ali registrirane po koncu prehodnega obdobja, pod pogojem, da snov ni izvzeta iz registracije. Dobavitelji, katerih sedež podjetja so v državah, ki niso članice EU, se zavezujejo, da bodo v skladu z 8. členom uredbe REACH imenovali edinega zastopnika (OR) s sedežem v EU, katerega ime in naslov nam je treba navesti. OR prevzema vse registracijske in druge obveznosti dobavitelja REACH. Če je OR opravila predregistracijo ali registracijo, nas je treba o tem obvestiti z navedbo registrske številke. Dobavitelj nas mora nemudoma obvestiti, če se OR spremeni ali OR preneha delovati.Dobavitelj zagotavlja, da izdelki, ki jih dobavlja, ne vsebujejo nobenih snovi s tako imenovanega seznama kandidatov v skladu s členom 59 (1, 10) REACH ureditev. Dobavitelj se zavezuje, da bo K&K nemudoma pisno obvestil, če – iz kakršnega koli razloga – izdelki, ki jih je dobavil, vsebujejo snovi na seznamu kandidatov; to velja zlasti v primeru razširitve/dopolnitve seznama kandidatov. Podatke je treba poslati po elektronski pošti na einkauf@reca.co.at. Označevanje izdelkov na dobavnici, potrditvi naročila ali računu ne zadošča. Dobavitelj poimenuje posamezne snovi in ​​čim bolj natančno sporoči masni odstotek, dobavitelj pa se zavezuje, da bodo izdelki, ki jih dobavlja, izpolnjevali vse zahteve Uredbe (ES) št. 1272/2008 (Uredba CLP). Zlasti dobavitelji, ki niso iz EU, so odgovorni za zagotovitev, da je njihova OR izvedla obvestilo v imeniku razvrščanja in označevanja za izdelke, dobavljene v skladu s členi 39–42 uredbe CLP. V primeru, da dobavitelj krši enega od zgoraj omenjenih obveznosti smo upravičeni kadarkoli nemudoma preklicati ustrezno naročilo in zavrniti prevzem ustrezne dostave, ne da bi imeli za nas kakršne koli stroške. To ne vpliva na morebitne obstoječe odškodninske zahtevke; odpoved ali zavrnitev sprejema ne pomeni odpovedi kakršnim koli odškodninskim zahtevkom.

22. Pogodbeni jezik, veljavna zakonodaja in kraj pristojnosti: Pogodbeni jezik je slovenüöina. Za pogodbo se uporablja slovenski pravo, razen prodajne konvencije ZN. Za vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, je pristojen Wels. K&K ima pravico do tožbe tudi na sedežu dobavitelja.

23. Klavzula o prekinitvi: Če je ena od zgoraj dogovorjenih klavzul v celoti ali delno neveljavna, to ne vpliva na veljavnost preostalih nakupnih pogojev. Stranki se strinjata, da bo tako neučinkovito klavzulo nadomestila učinkovita klavzula, ki se čim bolj približa pomenu neučinkovite klavzule.

Marca 2019

 

Kontakt
Kontakt
Zapri
Za uporabo tega obrazca morate sprejeti piškotke
Vaš kontaktna oseba:
RECA Slovenija
RECA Slovenija
Igor ROŠKAR
Direktor
Tihomir Čoh
Industrija Slovenija
Nisem robot.
Zahvaljujemo se vam za poslano sporočilo!
V kratkem vas bo kontaktirala vaša kontaktna oseba.

Naša celotna ponudba
Prelistaj online

Pritrdilni material
Pritrdilni material
zum Katalog
celotna medijska knjižnica
celotna medijska knjižnica
Download Broschüren